Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
ARKITEKTURHISTORIA III – DEN HISTORISKA ARKITEKTURENS ESTETIKAHIF01
History of Architecture III – The Aesthetics of Historical Architecture

Antal högskolepoäng: 2. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: AHI011 och AHI021. Obligatorisk för: A3. Kursansvarig: Universitetslektor Anna-Maria Blennow, Anna-Maria.Blennow@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Förkunskapskrav: AHI011 Arkitekturhistoria I och AHI021 Arkitekturhistoria II. Prestationsbedömning: För att få betyget godkänt krävs närvaro på 80% av föreläsningarna. Övrigt: Kursen utgör en fördjupning i arkitekturhistoria.

Syfte
Kursens syfte är att ge en fördjupad förståelse av den historiska arkitekturens gestaltningsprinciper och praktik med tillämpningar på olika historiska arkitekters skrifter och utförda byggnader. Kursen syftar dessutom till att öka förståelsen för estetiska principer i arkitekturutövningen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen består av en föreläsningsdel under höstterminen som kan ses som en förberedelse för vårterminens studieresa till Italien.

I kursen presenteras och diskuteras några olika historiska arkitekter, deras skrifter och utförda byggnader. I föreläsningsform presenteras grundläggande historisk-estetiska begrepp (symmetri, proportion, rytm, takt, färg etc) genom texter av kända och inflytelserika författare/arkitekter och deras tillämpning belyses med många praktiska exempel. Det är alltså inte fråga om att enbart förmedla teoretiska kunskaper, utan också att påvisa vad begrepp och teorier betytt i verkligheten.
Undervisning sker genom föreläsningar. För godkänt krävs aktivt deltagande i samtliga moment.

Litteratur
Vitruvius: Om arkitektur, tio böcker. Bok I, kap 1, 2, 3; Bok III, kap 1.
Palladio: Fyra böcker om arkitekturen, Första boken, kap XV, XXIII.
Erik Forssman, Karl Friedrich Schinkel, Bauwerke und Baugedanken 1981. Finns i biblioteket.
John Ruskin: The seven lamps of architecture, 1849 samt senare upplagor.
Heinrich Tessenow: Hausbau und dergleichen, 1916.
Camillo Sitte: Der Städtebau nach seinen Künstlerischen Grundsätzen, svensk översättning Stadsbyggnad 1982 och senare, finns i biblioteket.
Uno Åhren m fl: Acceptera, 1930.
Adolf Behne: Der moderne Zweckbau, 1926;
A & P Smithson: Without Rhetoric - an architectural aestethic 1955-1972, 1973. Desamma: Italian Thoughts, 1993,
Aldo Rossi: L’Architettura della Città, 1966, engelsk översättning 1982.)