Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
ARKITEKTURHISTORIA IIAHIA05
History of Architecture II

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: AHI021. Obligatorisk för: A1. Kursansvarig: Universitetslektor Anna Maria Blennow, Anna-Maria.Blennow@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: Undervisning sker till övervägande del i föreläsningsform. En exkursion ingår för ettorna, samt en projekteringsuppgift för alla. Examination sker i form av skriftlig tentamen i trädgårdsdelen respektive arkitekturhistoriedelen efter respektive kursavsnitt. I kursen ges betygen Godkänt eller Underkänt. För att få betyget godkänt krävs närvaro på övningarna och godkänd skriftlig tentamen. Närvaro på 80% av schemalagd undervisningstid är också ett krav. Övrigt: Kursen ges vartannat år för studenterna i både första och andra årskurserna.

Syfte
Kursen ger en översikt i svensk och europeisk arkitektur- och trädgårdshistoria från antiken fram till 1800, med tonvikt lagd på ett europeiskt perspektiv.

Syftet är att ge studenterna en historisk medvetenhet och en referensram inom arkitekturhistorien, användbar såväl vid deras projekterande verksamhet som i diskussioner och kulturella kontakter med omvärlden.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Struktur
Kursen består av en föreläsningsserie som sträcker sig över hela höstterminen. En övning finns inlagd i trädgårdsdelen, samt för ettorna en inledande exkursion till Danmark.

Beskrivning
Kursen inleds för ettorna med en exkursion till Frilandsmuseet i Brede, Köpenhamn, för att studera äldre nordisk träbyggnadsteknik, följt av en föreläsning om äldre stenbyggnadsteknik. Därefter tar den gemensamma föreläsningsserien för ettor och tvåor tar vid. Denna behandlar arkitekturhistorien och trädgårdskonstens historia från antiken fram till industrialismen, alltså c:a 1800. I trädgårdsdelen finns en projekteringsövning inlagd.

Litteratur
Anna-Maria Blennow: Europas trädgårdar, Signum förlag 1995, 2:a uppl 2002. sid 11-251.
Olle Svedberg: Europas arkitektur före 1800. Signums förlag 2000. Slutsåld från förlaget, kan köpas i kopieversion på avdelningen.