Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
INTERNATIONELL WORKSHOP 2AFOF05
International Workshop 2

Antal högskolepoäng: 2. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: AFO265. Obligatorisk för: A3. Kursansvarig: Professor Abelardo Gonzalez, Abelardo.Gonzalez@arkitketur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: Godkänd redovisning av övningsuppgifter och projekt. Minst 80 % närvaro på övningar, föreläsningar och slutredovisning. Presentation av workshopens slutresultat i form av utställning, portföj och CD.

Syfte
Kursens syfte är att ge studenten insikt i den mångfald av experimenterande som ingår i arkitektens arbetsområden. Kursen erbjuder en bred kunskap om de metoder som präglar arkitekturskapande hos de ledande skolorna runt om i världen. Genom praktiskt arbete och experimenterande får studenten insikt i och kunskap om arkitektens skapande process.

Arkitektur kan i framtiden spela en viktig roll som aktivist och agitator, såväl i lokalsamhället som i en globaliserad värld, vilket kräver en kontinuerlig utveckling och förbättring av de redskap och metoder som arkitekter använder i sin designprocess.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Internationell Workshop är ett forum för arkitektoniska experiment. Kursen motiverar studenten att tillägna sig en arkitektonisk designprocess grundad på experimentell utforskning. I kursen betraktas staden ur ett holistiskt perspektiv där rumslig kontinuitet skapas av relationen mellan skalor. Staden definieras som en organism i ständig förändring där rummets utveckling bygger på transformation av platsspecifika utgångslägen. Analys av rum och rumsstrukturer med hjälp digitala bilder av platsen används liksom olika metoder för rumsgestaltning.

Kursen läggs upp som ett intensivt projekt i arkitektonisk gestaltning. Det urbana rummet blir både studieobjekt och utgångspunkt för projektet. Workshopen inleds med en introducerande föreläsning och avslutas med genomgång.

Litteratur
Kurslitteratur fastställs av den inbjuda gästläraren.