Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
LABORATORIUM FÖR SPATIALA EXPERIMENT: ARKITEKTUR SOM TEATERAFO270
Laboratory for Spatial Experiments: Architecture as Performance

Antal högskolepoäng: 24. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: A4. Kursansvarig: Professor Abelardo Gonzalez, Abelardo.Gonzalez@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Godkända projekt- och övningsuppgifter samt 80 % närvaro, och aktivt deltagande i workshop, övningar, seminarier, föreläsningar och studieresor. Närvaro och presentation av workshops. I samband med terminens avslutning skall varje student presentera en portfolio som ett dokument av de genomföra arbetena.

Syfte
Att använda teaterrummet som ett laboratorium, för att undersöka de grundläggande beståndsdelarna i arkitektur. Teaterrummet erbjuder ett avskilt och begränsat rum, där en gestaltningsprocess tar sitt ursprung i ett manus (program). Rummet konstrueras med hjälp av samverkan mellan fysiska element (dekor), ljus, ljud, mänsklig närvaro, rörelse och handling (process).

Studenterna skall få möjlighet till en undervisning inom arkitekturens olika beståndsdelar, från scenografi och möbel till staden och arkitektur i stor skala, för en bibehållen bredd inom yrkets arbetsmarknad.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Arkitektur som teater är en teoretisk och experimentell kurs, där studenten förstärker sin konstnärliga frigörelseprocess. Kursen är en intellektuell övning i scenografi och arkitektur, för att upptäcka de gemensamma grunderna för de båda disciplinerna.

Laboratorium för Spatiella experiment behandlar den rumsliga sammansättningen ur ett helhetsperspektiv vad det gäller skala och förhållande rum-stad-samhälle.

Målet är att omdefiniera naturliga och artificiella landskap, med utgångspunkt från staden Malmö som en integrerad del i Øresundsregionen; mellan arkitektur, interiöra rum, urbana zoner och infrastruktur.

Analys, definition och metod kompletterar och skapar ökad förståelse av arkitekturens olika områden. Arkitektur är förankrat i form, funktion och konstruktion.

Genomförande
Kursen är en pedagogisk process där varje steg leds av inbjudna gästlärare. Studenterna får på det viset kontinuerlig inspiration, och presenteras för olika arkitektoniska förhållningssätt under terminen. Inbjudna föreläsare och gästlärare initierar ett intensivt och koncentrerat arbete, genomsyrat av idéer och frågor som i dag behandlas vid de mest framstående arkitekturskolorna i världen. Workshop, som inleds med en introduktion/föreläsning och avslutas med genomgång, är "ingångar" till projektet.

Undervisningen bygger huvudsakligen på ”workshops”, och gestaltningsövningar.

Kursen avslutas med en utställning där syftet är att möjliggöra för en bredare publik att ta del av studentarbeten, att knyta utbildningsverksamheten närmare en offentlig debatt samt att integrera utställningsbyggande med kursverksamheten.

Kursen läggs upp som ett projekt i en komplex rumsgestaltning med. En plats blir både studieobjekt och utgångspunkt för projektet.

I kursen ingår en studieresa till Berlin. Målsättningen är att studera en samtida urban utveckling och dess förhållande till rum, skala samt till det arkitektoniska objektet.

Litteratur
Augé, Marc. Non-Places: Introduction to an anthropology of supermodernity, London, 1995
Bell, Michael/Leong, Sze Tsung. Slow Space, New York, 1998
Benjamin, Walter. The Arcades Project, Cambridge, 2002
Betsky, Aaron. Architecture Must Burn: a manifesto for an architecture beyond building, London, 2000
Cullen, Gordon. Townscape, Oxford, 1994
Letringer, Sylvere/Cavaliere, Michael/Virilio, Paul. Politics of the very worst, New York, 1998
Lidne, Annika. CoMa, Malmö, 1996
Thafvelin, Harald. Arkitektursimulering, Lund, 1984
Thafvelin, Harald. Gestaltperspektiv och hus, Lund, 1982
Vidler, Anthony. Warped Space: Art, Architecture and Anxiety in Modern Culture, Cambridge, 2002
Virilio, Paul. Försvinnandets estetik, Göteborg, 1996.