Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
TILLÄMPAD ESTETIK, VISUELL KOMMUNIKATION, DEL IIAFO245
Applied Aesthetics, Visual Communication Ability, Part II

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Obligatorisk för: KID1. Kursansvarig: Univ.adj. Maria Udriot, Maria.Udriot@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Förkunskapskrav: AFO240. Prestationsbedömning: Godkända inlämningar av övningsuppgifter. 80% närvaro vid föreläsningar och övningar.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Kursen består av fyra övningar. Varje övning startar med en introduktionsföreläsning och avslutas med en genomgång.

Litteratur
Ingen obligatorisk kurslitteratur.