Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
SIMULERINGSMETODER FÖR ENERGIBEHOVSBERÄKNINGAR I BYGGNADERAEBN01
Simulation Methods for Estimations of Energy Use in Buildings

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: Pi4, W4. Kursansvarig: Björn Karlsson, bjorn.karlsson@ebd.lth.se och Lars Jensen, lars.jensen@hvac.lth.se, Energi- och ByggnadsDesign. Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kunskaper i byggnadsteknik, termodynamik, värmeöverföring, numerisk analys och programmering. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Prestationsbedömning: Prestationskravet är 80% vid föreläsningar och övningar, godkända inlämningsuppgifter samt godkänd tentamen. Hemsida: http://www.ebd.lth.se.

Syfte
Energianvändningen i Sverige för uppvärming och varmvatten i bostäder och service byggnader överstiger årligen 100 TWH. Det innebär att uppförande av nya byggnader med låg energianvändning och ombyggnad av gamla byggnader för att minska energianvändningen är angelägna uppgifter . För att uppskatta energi- och effekt-behov används ofta simuleringsprogram.

Syftet med kursen är att förmedla kunskap om hur simuleringsprogram kan användas för att karakterisera byggnaders energi och effektbehov samt att kritiskt kunna granska simuleringsprogrammens användningsområden och begränsningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Jensen L, Warfinge, C, Värmebehovsberäkning-Kursmaterial Installationsteknik FK.
Incropera, F.P., De Witt, D.P, Heat and Mass Transfer, John Wiley&Sons, 2001, ISBN 0-471-38650-2
Eastman C.M, Building Product Models: Computer Environments Supporting Design and Construction, 1999, ISBN 0-8493-0259-5