Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
SOLEL – GRUNDKURS I SOLCELLSTEKNIKAEB020
Photovoltaic Systems, Basic Course

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: TNV095 och TNV095. Valfri för: E4, E4em, F4, M4, W4, W4ea. Kursansvarig: Professor Björn Karlsson, bjorn.karlsson@ebd.lth.se, Energi- och ByggnadsDesign. Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kunskaper i ellära och elektronik. Erfarenhet av att använda beräkningsprogram som Matlab. och Excel. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, godkända inlämningsuppgifter, laborationsredogörelse, fördjupningsuppgift samt deltagande i studiebesök. Hemsida: http://www.ebd.lth.se.

Syfte
Det är ur nationell såväl som global synpunkt nödvändigt att utveckla nya kontinuerliga tekniker för att generera el. Solcellsteknik kommer globalt sett att vara en av de viktigaste framtida teknikerna för el-generering.

Kursens syfte är att lära ut grundläggande kunskaper om hur solceller och solcellssystem fungerar i olika applikationer. I Sverige innebär det att byggnadsintegrerade lösningar för att spara el är mest intressanta.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Wenham, S, Green, M, Watt, M, Applied Photovoltaics. Centre for Photovoltaics Devices and Systems.2001. ISBN 0-86758-909-4.
Internt kompendium