Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
DIGITALA VERKTYG 2, PRESENTATIONERADPA05
Digital Tools 2, Presentations

Antal högskolepoäng: 1. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: A1. Kursansvarig: Arkitekt Olle Bergman, olle.bergman@caad.lth.se, Projekteringsmetodik. Förutsatta förkunskaper: Dator 1. Prestationsbedömning: Examination sker genom att enskilt, utöver att redovisa övningsuppgifter, redovisa en kursuppgift med tillämpning av de under kursen genomgångna momenten. Närvaro vid 100 % av föreläsningar. Hemsida: http://www.caad.lth.se.

Syfte
Kursen ger en introduktion till arbete i ett digitalt bildbehandlingsprogram. Arbeten och redovisningar gjorda i ett skissverktyg skall kunna bearbetas för presentation i ett digitalt bildbehandlingsprogram och användas i en grafisk presentation.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen ger i föreläsningar, seminarier och övningsuppgifter kunskaper om tillämpad bildbehandling och presentation med digitala verktyg. I kursen sker tillämpning genom redovisning av projekt eller del av projekt ur Ateljékursen.

Litteratur
Kursmaterial som instruktioner och CAD-manualer kommer att finnas tillgängliga över Internet.