Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
DIGITALA VERKTYG 1, SKISSVERKTYGADPA01
Digital Tools 1, Sketch tools

Antal högskolepoäng: 1. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: A1. Kursansvarig: Arkitekt Olle Bergman, olle.bergman@caad.lth.se, Projekteringsmetodik. Prestationsbedömning: Examination sker genom att enskilt, utöver att redovisa övningsuppgifter, redovisa en projektuppgift med tillämpning av de under kursen genomgångna momenten. Närvaro vid 100 % av föreläsningar. Hemsida: http://www.caad.lth.se.

Syfte
Kursen skall ge en introduktion till arkitektens digitala verktyg för enkel skiss och visualisering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen ger i föreläsningar och övningsuppgifter kunskaper om möjligheter och tillämpning med skissarbete i den digitala miljön

Övningarna görs i systemen från SketchUp.

Föreläsningar och övningar, med Internetbaserad möjlighet för kompletterande handledning.

Litteratur
Metodhandledning, utarbetad av kursledningen, tillgänglig via Internet.
The SketchUp Book 6, Bonnie Roskes 2007