Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
BYGGNADSMODELLERING OCH PROJEKTERINGADP151
Building Modelling and Detailed Design

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: A4. Kursansvarig: Professor Anders Ekholm, Anders.Ekholm@caad.lth.se, Projekteringsmetodik. Förutsatta förkunskaper: Baskurser i arkitektur A, B, C, D vid A-programmet eller motsvarande. Kan ställas in: Vid mindre än 20 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Om antalet anmälda överstiger antalet platser kommer ett urval att göras utifrån genomförda kurser på A-programmet samt antal poäng. Prestationsbedömning: Examination sker genom att redovisa övningsuppgifter. Övrigt: Föreläsningar och övningar. Hemsida: http://www.caad.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att ge färdigheter i projektering med ett objektorienterat solidmodellerande CAD-program (så kallad BIM, Building Information Model, eller digital byggproduktmodell). Vidare skall kursdeltagarna erhålla en bra grund för användandet av byggproduktmodellprogram i det framtida yrkeslivet samt inse dess betydelse och möjligheter i designprocessen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen ger i föreläsningar och övningsuppgifter kunskaper i metodiken att arbeta med en digital byggproduktmodell. Den byggproduktmodell studenten skapar i kursen utgör underlag för de presentationsbilder och projekteringshandlingar som också skapas i kursen. Som exempel på program för byggproduktmodellering använder kursen ArchiCAD som är ett beprövat objektorienterat solidmodelleringsprogram.

Litteratur
Kursmaterial som instruktioner och CAD-manualer kommer att finnas tillgängliga på olika webbplatser.