Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
DIGITAL VISUALISERING OCH PRESENTATIONADP131
Digital Visualization and Presentation

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ADP130. Valfri för: A4. Kursansvarig: Arkitekt Olle Bergman, olle.bergman@caad.lth.se, Projekteringsmetodik. Förutsatta förkunskaper: Baskurser i arkitektur A, B, C, D vid A-programmet eller motsvarande. Kan ställas in: Vid mindre än 20 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Om antalet anmälda överstiger antalet platser kommer ett urval att göras utifrån genomförda kurser på A-programmet. Prestationsbedömning: Examination sker genom att enskilt, utöver att redovisa övningsuppgifter, redovisa en projektuppgift med tillämpning av de under kursen genomgångna momenten. Närvaro vid 80 % av föreläsningar. Övrigt: Kursen innehåller 10 föreläsningar där det både förekommer renodlade teoriföreläsningar samt föreläsningar i hur man skissar, modeller och presenterar med hjälp av verktyg från SketchUp, Adobe Photoshop och Macromedia. Hemsida: http://www.caad.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att fördjupade kunskaperna i metodiker för att bearbeta CAD modeller, fotografier, skissmaterial mm, för en digital visualisering och presentation.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen ger i föreläsningar, seminarier och övningsuppgifter kunskaper om tillämpad CAD-teknik, med inriktning och fokus på hur CAD-verktyget kan nyttjas som stöd i en arkitektoniska utformningsprocess. Med Cad-modeller, skisser, fotografier mm som underlag, utföres en digital presentation av en byggnad placerad i sin rätta omgivning, presentationen görs även som en flersidig webbpresentation.

Övningarna görs i systemen från Autodesk, SketchUp, Adobe Photoshop och Macromedia.

Föreläsningar och övningar, med Internetbaserad möjlighet för kompletterande handledning.

Litteratur
Digital visualisering och presentation - metodhandledning, utarbetad av kursledningen, tillgänglig via Internet.
Autodesk Architectural Desktop 2005 Grundkurs och Avancerad, WITU
VIZ Render 2006, WITU
The SketcUp Book 5, Bonnie Roskes 2005
Francis D.K. Ching Architectural Graphics Wiley&Sons 1996
Mike W Lin Drawing and Design with Confidence Wiley&Sons 1993