Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
NATURSTEN I BYGGANDETABV015
Building with Stone

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: A4. Kursansvarig: Professor Kerstin Barup, kerstin.barup@byggark.lth.se, Bebyggelsevård. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Förtur för A-studenter samt deltagare i fördjupningskursen "Modernismens Arkitektur,-förnyelse". Prestationsbedömning: I kursen ges fortlöpande återkoppling av kunskapsnivån hos den enskilde studenten och i grupp. För godkänd kurs krävs minst 80 % obligatorisk närvaro på föreläsningar, seminarier, workshops och studiebesök samt godkänd projektuppgift och tentamen. Projektuppgiften presenteras muntligt och skriftligt i ord och bild vid en gemensam genomgång i slutet av kursen. Hemsida: http://www.bv.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att studenten skall kunna förstå, diskutera och analysera samt tillämpa kunskaper om natursten inom områdena; baskunskaper om materialet, egenskaper och bearbetningsprocesser, användning och tillämpning av natursten exteriört, interiört samt vid utemiljöer i Sverige men även inom ämnesområden som restaurering och konservering samt förvaltning och underhåll.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Iståndsättning, förvaltning och förnyelse av vårt arkitekturarv fodrar kunskap om byggtekniker, metoder och material. Kursen fokuserar på ett av våra mest beständiga material - natursten samt dess tillämpning i bygg- och förvaltningsprocessen. Natursten är ett klassiskt byggmaterial med många uttrycksmöjligheter. Egenskaperna är väl kända och dokumenterade, inte minst genom praktisk användning i olika tiders byggnader.

Kursen kommer bl a att behandla och diskutera naturstenens egenskaper som material, dess funktion, teknik och estetik samt metoder vid byggande med sten.

I kursen ingår moment som projektarbete i grupper, analys av fasader och byggnadsdelar av sten, praktisk workshop i Stenriket med handledning på plats av experter inom stenhanteringens olika processer.

Kursen omfattar föreläsningar, stads- och parkvandringar, laborationer i medverkan av fackhantverkare och studiebesök till stenindustrin och dess olika led - från brytning till förädling. Ett projektarbete (enskilt eller i grupp) med handledning genomförs under kursens gång.

Kursen innefattar följande delar; geologisk översikt av natursten, svenska bergarter och mineral, egenskaper, stensorter, brytning av sten, bearbetning och ytbearbetning, sten i arkitekturen, historisk och samtida, användning av sten i byggande och anläggning samt underhåll och konservering av sten.

Litteratur
Andersson O. H: "Bergens möte", Svenska Turistföreningens årsbok 1990: Tema: sten.
Ashurst, J. & Dimes, F: Conservation of Building and Decorative Stone. Elsevier 2004. ISBN: 0-7506-3898-2
Burström, P.G: "Byggnadsmaterial – Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper". Studentlitteratur AB 2001. Valda delar. ISBN: 9-1440-1176-8
"En handbok om natursten". Sveriges Stenindustriförbund, Johanneshov. Tillhandahålls av kursledningen.
"Natursten i byggnader, Teknik & Historia", serie utgiven av Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer, 1995. ISBN: 91-7209-035-9
"Natursten i byggnader, Stenen i tiden, från 1000-talet till 1940", serie utgiven av Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer, 1996. ISBN 91-7192-880-4
"Skånsk sten, skönhet och möda", Skånes Hembygdsförbund Årsbok 2002, Lund 2002. ISSN: 1650-1292