Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
ARKITEKTUR OCH KULTUR, TEORETISK FÖRDJUPNINGABFN10
Architecture and Culture, Theoretical Course

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ABF150. Valfri för: A4. Kursansvarig: Professor Tomas Wikström, tomas.wikstrom@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Förkunskapskrav: Studenten ska vara antagen till och ha fullföljt 6 terminer av arkitektutbildningen. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Tidigare kurser, poängantal och intervjuer. Prestationsbedömning: Undervisning sker genom projektuppgifter, övningsuppgifter, föreläsningar, seminarier, studieresor, workshops och skriftliga uppgifter. Huvudvikten läggs på att studenterna ska utföra och presentera uppgifter i form av ritningar, modeller, skisser, bild, skrift eller andra relevanta media. Examinationen kommer i regel att ske enskilt. Examination baserat på arbete i grupp kan förekomma. Projektuppgifter kommer att examineras vid ett eller flera kritiktillfällen där studenten först presenterar sitt projekt muntligt inför studentgruppen, lärarna och i förekommande fall inbjudna kritiker. Projektuppgiftens och presentationens kvaliteter diskuteras av en bedömningsgrupp bestående av examinatorn, lärare och i förekommande fall externa kritiker. Studenten får vid bedömningstillfället, eller senast tre dagar efter, meddelat om projektet är godkänt eller underkänt. För att få betyget godkänt måste alla inlämningskrav vara uppfyllda och alla projekt och övningar vara inlämnade och godkända. Dessutom måste studenten ha minst 80 % närvaro på föreläsningar, kritiker, workshops och schemalagd övningstid på ritsalen. Om projekt inte godkänns har studenten rätt att få förnyad examination efter kompletteringar eller omarbetningar av projektet. Examinatorn ska meddela studenten vad som krävs för att få betyget godkänt. Övrigt: Kursen är obligatorisk för de studenter som går Arkitektur & kultur (18 hp). I mån av plats får även andra studenter delta som uppfyller förkunskapskraven och har ett arkitekturprojekt de vill fördjupa.

Syfte
Kursen syftar till att utveckla studenternas kunskaper om aktuella tendenser inom arkitektur och stadsbyggnad samt om aktuell arkitektur- och samhällsforskning, i nära anknytning till egen arkitektonisk gestaltning

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen syftar till att stimulera studenter, främst de som följer kursen Arkitektur och Kultur (18 hp), till att i högre grad utveckla en självständig arkitekturuppfattning. Detta sker genom arbete med förebilder och teorier, genom seminariediskussioner och en längre studieresa till en europeisk storstad.

Litteratur
Litteraturen kan komma att variera från år till år och meddelas vid kursens start.