Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
TREND, TRADITION OCH HISTORIA - SEMINARIER KRING AKTUELL ARKITEKTURFORSKNINGABFN01
Trend, Tradition and History - Seminars in Current Architectural Research

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ABF021. Valfri för: A4. Kursansvarig: Professor Tomas Wikström, tomas.wikstrom@arkitektur.lth.se och univ.lektor Anna-Maria Blennow, anna-maria.blennow@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Förkunskapskrav: Studenten skall ha genomgått 6 terminer vid arkitekturprogrammet vid LTH eller ha motsvarande utbildning. Prestationsbedömning: Studenterna skall läsa artiklar och textutdrag till varje seminarietillfälle och aktivt delta i diskussionen. Examinationen sker enskilt varvid studentens förmåga att tillgodogöra sig texterna, att självständigt och kritiskt analysera dem, samt att aktivt delta i diskussionerna bedöms. Minst 80% aktiv och deltagande närvaro krävs. Övrigt: Kursen är öppen för alla med de uppställda förkunskaperna men rekommenderas särskilt till de studenter som valt kursen Arkitektur och Kultur (18 hp).

Syfte
Kursen syftar till att ge studenterna möjlighet till fördjupning i olika arkitekturteoretiska och historiska frågor och att träna dem i aktivt deltagande i en seminariekultur varvid studenterna tränas i att analysera och kritiskt granska olika texter. Kursen syftar också till att stimulera intresset för arkitektur- och arkitekturhistorisk forskning genom att studenterna får stifta bekantskap med forskare inom olika områden och några viktiga arkitekturteoretiska och arkitekturhistoriska frågeställningar som kopplar till aktuella frågor inom samtida arkitektur

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen består i huvudsak av seminarier och close readings av givna texter men också föreläsningar och exkursioner förekommer. Stor vikt läggs vid diskussioner med utgångspunkt från litteratur och föreläsningar. De aktuella frågeställningarna sätts in i historiska, ideologiska, kulturella, sociala och samhälleliga sammanhang.

Litteratur
Litteraturen varierar från kurstillfälle till kurstillfälle och meddelas vid kursstart.