Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
FÖRELÄSNINGAR I ARKITEKTUR VÅRTERMINEN 2009ABFA20
Lectures in Architecture Spring Term 2009

Antal högskolepoäng: 1. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Obligatorisk för: A1. Kursansvarig: Docent Thorbjörn Laike,, thorbjorn.laike@arkitektur.lth.se och Professor Kerstin Barup, kerstin.barup@byggark.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: För godkännande gäller närvaro vid minst 7 föreläsningar samt 4 godkända papers. Övrigt: Kursen Vt 2009 är obligatorisk för åk 1 och åk 2.

Syfte
Att ge kunskap om den bredd inom vilka praktiserande arkitekter arbetar samt ge kunskap om aktuell arkitekturforskning från såväl praktiska som teoretiska utgångspunkter. Kursen syftar vidare till att ge studenten insikt om den mångfald av verktyg och metoder som dagens arkitekter arbetar med.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen ges som en föreläsningsserie under medverkan av inbjudna föreläsare från yrkesliv och högskolor. Gästföreläsare kan vara allt från företrädare för nutida globala arkitekturströmningar till forskare och lärare vid Lunds Universitet. Föreläsningarna annonseras med en veckas framförhållning så även föreläsare som med kort varsel gästar institutionen kan komma ifråga.

Litteratur
Artiklar som delas ut inför föreläsningar av föreläsare.