Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
MILJÖVÅRDSPSYKOLOGIAAMF15
Environmental Conservation Psychology

Antal högskolepoäng: 4. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: W4. Kursansvarig: Docent Maria Johansson, maria.johansson@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Godkänd övningsrapport, 80% närvaro vid föreläsningar och seminarier. Hemsida: http://www.arkitektur.lth.se.

Syfte
En hållbarutveckling har såväl miljömässiga som ekonomiska och sociala dimensioner. Den tekniska utvecklingens fulla potential kommer dock inte till uttryck i miljöarbetet om inte enskilda människor är beredda att acceptera tekniken och ta den till sig. Människans värden, normer, attityder, vanor och beteenden inverkar på så sätt på förutsättningarna att uppnå en hållbar utveckling. Ett konkret exempel är att den tekniska utvecklingen som skett inom vindkraften har svårt att få genomslag på grund av att enskilda personers negativa upplevelser och attityder till vindkraftverk. Ett annat exempel är att miljövinster av bränslesnålare fordon ätits upp av att människor i allt högre utsträckning väljer att köra bil även för korta sträckor.

Inom miljöpsykologin finns kunskap om individuella faktorer som kan underlätta respektive försvåra introduktion av tekniska och konstnärliga lösningar som bidrar till en hållbarutveckling. Kursen beaktar sociala aspekter av hållbar utveckling. Syftet är att beskriva sociala hinder för miljövänlig teknik och design samt strategier som kan bidra till att öka människors miljöengagemang och acceptans av innovationer som främjar en hållbar utveckling.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen belyser sociala aspekter av en hållbarutveckling med fokus på de sociala barriärer som ny miljövänlig teknik och design kan möta. Kursen behandlar social-psykologiska faktorer bakom miljövänliga beteenden, människans beteende vid begränsade resurser, strategier för att främja miljövänligt beteende och metoder för att utvärdera dessa strategier. Kursen består av föreläsningar, enskilda litteraturstudier och en serie av tre sammanhängande gruppövningar. Föreläsningarna beskriver grundläggande teori och ger konkreta exempel från aktuell forskning. Litteraturen fördjupar den teoretiska bakgrunden. Övningarna visar på den praktiska relevansen av teori och ger empirisk erfarenhet av miljöpsykologiska metoder. Övningarna genomförs i grupp och redovisas muntligt i seminarieform samt som en skriftlig rapport i slutet av kursen. Rapporten skrivs individuellt och utgör det huvudsakliga underlaget för examination. Texten skall återge information från såväl litteratur, föreläsningar som övningsarbetet.

Litteratur
Gardner, G. T. & Stern, P. C. (2002). Environmental problems and human behavior. Boston, Mass: Pearson Custom.