Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
MÄNNISKAN OCH DEN BYGGDA MILJÖNAAMF01
Man and the Built Environment

Antal högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: A4. Kursansvarig: Docent Maria Johansson, maria.johansson@mpe.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Förkunskapskrav: Genomgått de tre första åren på arkitektprogrammet eller en kandidatexamen i arkitektur. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: 80% närvaro vid föreläsningar och seminarier, uppsats samt presentation och opposition av uppsats. Hemsida: http://www.arkitektur.lth.se.

Syfte
Människan och den byggda miljön beskriver hur människan upplever och reagerar på den fysiska omgivningen. Inom kursen diskuteras också människans attityder och beteenden i förhållande till en uthållig utveckling. Ämnet ger kunskap om hur miljöer som är bra för människors hälsa och välbefinnande kan skapas och upprätthållas. Kursen utgår från miljöpsykologisk forskning baserad på praktiska problem. Syftet är att ge studenten mer omfattande teoretiska kunskaper inom ett av miljöpsykologins centrala forskningsområde om människa och byggd miljö. Studenten väljer själv vilket område som han eller hon vill fördjupa sig inom. Kursen ger också praktisk erfarenhet av hur man tillämpar miljöpsykologiska metoder och arbetssätt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Struktur och innehåll: Kursen består huvudsakligen av litteraturstudier och ett empiriskt arbete som behandlar en central frågeställning om människa och byggd miljö inom miljöpsykologi. Kursen innehåller föreläsningar som tar upp miljöpsykologisk metod och ger exempel på aktuell forskning. Handledning för det empiriska arbetet sker i seminarieform. Arbetet redovisas skriftligt i en vetenskaplig rapport samt muntligt vid ett uppsatsseminarium. Kursdeltagaren opponerar muntligt på ett arbete författat av annan kursdeltagare. Litteraturen består av obligatorisk metodlitteratur samt litteratur vald i samråd med handledare inom det område som kursdeltagaren väljer att fördjupa sig inom.

Litteratur
Obligatorisk litteratur:
Valda delar ur:
Johansson, M. & Küller, M. (2005) (Reds.). Svensk miljöpsykologi. Lund: Studentlitteratur.
DePoy, E. & Gitlin, L. N. (1999) Forskning en introduktion. Lund: Studentlitteratur.
Referenslitteratur:
Bechtel, R. B. & Churzman, A. (2002) (Eds.). Handbook of Environmental Psychology. New York: Wiley.
Bell, P. A. (2001). Environmental Psychology. London: Harcourt College.
Gifford, R. (2002). Environmental Psychology. Principles and Practices. Colville, WA: Optimal books.
Vetenskapliga artiklar från Journal of Environmental Psychology och Environment & Behavior