Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
MILJÖPSYKOLOGIAAM010
Environmental Psychology

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: BI3, D4, E4, L4, RH3, V4, W3. Kursansvarig: Docent Thorbjörn Laike, thorbjorn.laike@mpe.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Prestationsbedömning: Föreläsningar och seminarier 80 % närvaro Kursen examineras genom presentation av arbetsuppgifter vid seminarium enligt givna kriterier samt genom den skriftliga hemtentamen. 1 omtentamen ges under omtentamensperiod. Övrigt: 1 omtentamen ges under omtentamensperiod. Hemsida: http://www.arkitektur.lth.se/.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen utgörs huvudsakligen av föreläsningar samt övningsuppgifter som presenteras vid gemensamma seminarier. Innehållet behandlar människan i relation till den fysiska och psykosociala miljön och samspelet dem emellan. Följande moment behandlas: Människans emotioner, stressreaktioner och personlighet, metoder för att mäta upplevelsen av fysisk miljö, psykosocial miljö och miljörelaterade besvärsreaktioner, barn och äldres behov, livsstil och globala miljöproblem, mänsklig påverkan på miljön, särskilda miljöfaktorers inverkan som t.ex ljus och färg.

Litteratur
Johansson, M. & Küller, M. (Red.). Svensk miljöpsykologi. Studentlitteratur, 2005.
Cassidy, T. Environmental Psychology. Behaviour and Experience in Context. Hove, UK: Psychology Press Ltd, 1997.