Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
STADSRUM - HUSRUM 2, TEORETISK FÖRDJUPNINGAAKN15
City Space - Dwelling Space 2, Theoretical Deepening

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: AAK167. Valfri för: A4. Kursansvarig: Universitetslektor Bernt Nilsson, Bernt.Nilsson@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i alla moment som föreläsningar, seminarier och övningar. Godkända uppsatser och inlämningsuppgifter. Övrigt: Kursen är obligatorisk del i projektet Stadsrum - Husrum 2, men är även öppen för andra behöriga studenter.

Syfte
Syftet med kursen är att genom teoristudier relaterade till vår byggda miljö få en förståelse för hur teori och praktik är ömsesidigt beroende. Teoristudierna berör frågor om rumsrelationer, konstruktion, material, mått, skala osv.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Studierna fokuserar på arkitektoniska rumsfrågor och byggnaders tektoniska egenskaper relaterade till särskilda frågeställningar och teman aktuella i den kopplade kursen Stadsrum – Husrum 2. Kursen är uppbyggd med föreläsningar och litteraturstudier som berör olika synsätt och teoribildningar. Till dessa är studieresor med aktivt förberedande och deltagande kopplade.

Litteratur
Litteratur i form av kompendier utdelas vid kursstart