Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLE: STADSRUM - HUSRUM 2AAKN10
Architecture and Society: City Space - Dwelling Space 2

Antal högskolepoäng: 18. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: AAK167. Valfri för: A4. Kursansvarig: Universitetslektor Bernt Nilsson, Bernt.Nilsson@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande vid alla moment som seminarier, genomgångar och föreläsningar. Godkänd slutinlämning och utställning. Övrigt: Till denna kurs tillkommer obligatoriskt kursen Stadsrum - Husrum 2, teoretisk fördjupning, 6 hp.

Syfte
Ett av projektets syften är att förmedla och bygga vidare på en kunskapsmässig grund som är gemensam för all arkitektur. Den berör frågor om rumsrelationer, konstruktion, ljus, material, mått, skala osv.

Det andra är att utveckla specifika avsikter bakom arkitekturskapandet. Avsikter som har sin grund i en bred avläsning av samhälleliga rumsliga behov och att dessa kommer till fysiskt, arkitektoniskt uttryck.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
I projektet studeras staden som en sammanhängande rumslig organisation med egenskaper som ger möjlighet till förändrad användning i ett långtidsperspektiv. Arbetet innefattar studier av rumsfrågor från landskapsnivå till detaljerad byggnad.

Intresset fokuseras på förhållandet mellan den enskilda byggnaden och det globala sammanhanget. Projektarbetet karakteriseras av en omvandling av och addering till befintliga byggnads- och rumsstrukturer med hänsyn till platsers speciella förutsättningar. Avsikten är att öka förståelsen för lokala säregenheter, vilka har betydelse för livet på den speciella platsen, och med detta som bakgrund utveckla stadens rumsliga struktur så att den blir tillräckligt meningsfull och fattbar för att vi skall kunna identifiera oss med den.

Kontinuerlig kritik ges vid ritbord i grupp och som stöd för projekteringsarbetet hålles föreläsningar, seminarier och studieresor (se obl. kopplad teoretisk fördjupning):.

Litteratur
Litteratur utdelas vid kursstart i form av kompendier som ger projektet en teoretisk fördjupning.