Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLE: STADSRUM - HUSRUM 1AAKN01
Architecture and Society: City Space – Dwelling Space 1

Antal högskolepoäng: 18. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: AAK165. Valfri för: A4. Kursansvarig: Universitetslektor Bernt Nilsson, Bernt.Nilsson@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande vid alla moment som studioarbete, genomgångar, föreläsningar och seminarier. Övrigt: Till denna kurs tillkommer obligatoriskt kursen Stadsrum -Husrum 1, teoretisk fördjupning, 6 hp.

Syfte
Ett av projektets syften är att förmedla och bygga vidare på en kunskapsmässig grund som är gemensam för all arkitektur. Den berör frågor om rumsrelationer, konstruktion, ljus, material, mått, skala osv.

Det andra är att utveckla specifika avsikter bakom arkitekturskapandet. Avsikter som har sin grund i en bred avläsning av samhälleliga rumsliga behov och att dessa kommer till fysiskt, arkitektoniskt uttryck.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Projektet består av en gestaltningsuppgift i ett urbant eller suburbant sammanhang.

Arbetet vägleds av en programförklaring med frågeställningar och teman som är relevanta för såväl det totala sammanhanget som för arkitekturprojektering generellt.

Frågor på olika skalnivåer behandlas. Byggnadsstrukturens relation till klimat och topografi skall hanteras med samma omsorg som byggnadens form och detaljering.

Kontinuerlig kritik ges vid ritbord i grupp och som stöd för projekteringsarbetet hålles föreläsningar, seminarier och studieresor (se obl. kopplad teoretisk fördjupning).

Litteratur
Litteratur utdelas vid kursstart i form av kompendier som ger projektet en teoretisk fördjupning.