Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
STUDIO: STADSRUM – HUSRUMAAKF05
Studio City Space – Dwelling Space

Antal högskolepoäng: 18. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: AAK161. Alternativobligatorisk för: A3. Kursansvarig: Universitetslektor Bernt Nilsson, Bernt.Nilsson@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande vid alla moment som seminarier, genomgångar och föreläsningar. Godkänd slutinlämning och utställning.

Syfte
Att genom projektering i komplexa miljöer ge studenten kunskap om allmänna arkitekturfenomen och utveckla färdigheter att agera i specifika fysiska, sociala och rumsliga sammanhang.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna hantera komplexa arkitekturuppgifter i ett fysiskt och socialt sammanhang.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Projektet består i en gestaltningsuppgift i ett befintligt urbant sammanhang.

Studenten stimuleras till referensstudier av arkitekturobjekt, teori och miljöer med särskild betydelse för det aktuella projektet.

Arbetet vägleds av en programförklaring med frågeställningar, problematik och teman som är relevanta för så väl det lokala sammanhanget som för arkitekturprojektering generellt.

Frågor på alla skalnivåer behandlas i projektarbete. Övergripande byggnadsstrukturer, klimat och topografi skall hanteras med samma omsorg som byggnadens uttryck, form och detaljering. Kontinuerlig kritik ges vid ritbord i grupp och som stöd för projekteringsarbetet hålles föreläsningar, seminarier och studieresor.

Litteratur
Litteratur utdelas vid kursstart i form av kompendier som ger projektet en teoretisk fördjupning.