Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
ARKITEKTUR I STADSSAMMANHANGAAKF01
Architecture in an Urban Context

Antal högskolepoäng: 9. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: AAK046. Alternativobligatorisk för: A3. Kursansvarig: Universitetslektor Bernt Nilsson, Bernt.Nilsson@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande vid alla moment som föreläsningar, seminarier och genomgångar. Godkänd slutinlämning och utställning.

Syfte
Att på en grundläggande nivå ge kunskap om relationen mellan arkitekturens olika skalnivåer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
I en inledande fas görs en läsning av ett antal platser inför val av projekt. I en andra fas görs projekt till en relativt detaljerad nivå. Kontinuerlig kritik ges vid ritbord i grupp och som stöd för projektarbetet hålles föreläsningar, seminarier och studieresa.

Litteratur
Litteratur utdelas vid kursstart i form av kompendier som ger projektet en teoretisk fördjupning.