Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLE: TEKTONIK & RUMAAK170
Architecture and Society: Tectonics & Space

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: A4. Kursansvarig: Universitetslektor Bernt Nilsson, Bernt.Nilsson@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Kan ställas in: Vid mindre än 5 anmälda. Prestationsbedömning: Godkända övningar, godkänd slutinlämning samt 80% närvaro vid seminarier och föreläsningar.

Syfte
Syftet med kursen är att ge insikter i arkitekturens tektoniska egenskaper och förståelse för konstruktionen som rumsskapande och uttrycksbärande element.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen bygger på fallstudier av ett antal byggnader med speciellt tydliga och intressanta tektoniska egenskaper. Byggnaderna behandlas i föreläsningar, seminarier och i praktiska övningsmoment.

Byggnaderna och platserna är valda från olika historiska epoker för att beskriva allmängiltiga fenomen i den byggda världen.

Litteratur
Frampton, K.Studies in Tectonic Cultures. The MIT Press 2001. ISBN: 0-262-06173-2 (hc).
Rasmussen, S E. Experiencing Architecture Architecture. The MIT Press 1987. ISBN 0-262-68002-5.
Zevi, B. Architecture as Space. Horison Press 1974. ISBN 0-8180-0024-4.