Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
INTERNATIONELL FÖRELÄSNINGSSERIE 1AAHA45
International Lecture Series 1

Antal högskolepoäng: 1. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Obligatorisk för: A3. Kursansvarig: Professor Abelardo Gonzalez,, Abelardo.Gonzalez@arkitektur.lth.se och Professor Peter Cook, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: 80% närvaro och godkänt paper.

Syfte
Kursens syfte är att ge studenten insikt i det mångfald av experimenterande som ingår i arkitektens arbetsområden och verksamheter. Kursen erbjuder en bred kunskap om dagens internationella arkitektur, de metoder och koncept som de mest framgångsrika internationella arkitekterna använder sig av. Studenten får ta del av deras arbeten, teoretiska utgångspunkter samt en inblick i problematiken som experimentellt undersökande arkitektur för med sig.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Arkitekturen har förändrats på ett dramatiskt och genomgripande sätt under de senaste 30 åren. Från att ha varit en självgod och bespeglande uttrycksform under den sena modernismen, har arkitekturen återgått i ängsla och obehag inför det nya och okända som karakteriserar nuet. Arkitekturen har härjat omkring, sökande efter en mening och en funktion i en tid som präglats av våldsamma förändringar och kan komma att spela en viktig roll som aktivist och agitator, såväl i lokalsamhället som i en globaliserad värld. Detta kräver en kontinuerlig utveckling och förbättring av de redskap och metoder som arkitekter använder i sin designprocess.

Kursen ges som en föreläsningsserie. Gästföreläsare är huvudsakligen arkitekter av hög internationell nivå, allt från företrädare för nutida globala arkitekturströmningar till forskare och lärare vid Lunds universitet.

Litteratur
Varje gästföreläsare har möjlighet att presentera litteratur och information om ämnet.