Syllabus academic year 2008/2009
(Created 2008-07-17.)
EMERGENCY AND DISASTER MANAGEMENTVBR225

Higher education credits: 15. Grading scale: UG. Level: G2 (First level). Language of instruction: The course will be given in Swedish. VBR225 overlap following cours/es: VBR220, TFRU01 och VBR220. Optional for: BI4, RH4. Course coordinator: Marcus Abrahamsson, marcus.abrahamsson@brand.lth.se, Brandteknik och riskhantering. Prerequisites: Minimum 120 study points. The course might be cancelled if the numer of applicants is less than 15. The number of participants is limited to 25 Selection criteria: Credits remaining for the degree. Assessment: Oral individual examination and approved individual assignments and group projects. The group project shall be reported both orally and in writing. The written report shall follow the Department of Safety Engineering's regulations regarding assignments at Level II, (http://www.brand.lth.se/utbild/inuppgkrav.pdf). Home page: http://www.brand.lth.se/?id=VBR225.

Aim

Knowledge and understanding
For a passing grade the student must

Skills and abilities
For a passing grade the student must

Judgement and approach
For a passing grade the student must

Contents

Literature
Fredholm, L och Göransson, A-L (Red): Ledning av räddningsinsatser i det komplexa samhället. Räddningsverket 2006.
Fredholm, L: Myndighetsgemensam utgångspunkt för utformning av ledningsfunktioner och ledningsstöd vid civil krishantering. Paper presenterat vid CIMI 2003 (Konferens om civil och militär ledning).
Enander, A: Människors förhållningssätt till risker, olyckor och kriser. Räddningsverket 2005.
Buckle, P: Re-defining community and vulnerability in the context of emergency management. Paper presented at Disaster Management: Crisis and Opportunity: Hazard Management and Disaster Preparedness in Australasia and the Pacific Region Conference, James Cook University, Centre for Disaster Studies, Nov 1-4, 1998, Cairns, Queensland.
Einarsson, S and Rausand, M: An Approach to Vulnerability Analysis of Complex Industrial Systems. Artikel i “Risk Analysis. An International Journal”. Volym 18, Number 5. October 1998.
Quarantelli, E L: Major criteria for judging disaster planning and managing and their applicability in developing societies. Disaster Research Center, University of Delaware, Newark, Delaware, USA 1998.
Statens haverikommission Brand på Herkulesgatan i Göteborg, O län, den 29-30 oktober 1998. Rapport RO 2001:02
Hagström, A och Sundelius, B: Krishantering på göteborgska: En studie av brandkatastrofen den 29-30 oktober 1998. Försvarshögskolan 2001.
Enander, A, Hede, S och Lajksjö, Ö: Att stå i stormens öga. Krisberedskapsmyndigheten 2005.
Kjeserud, R och Weiseth, L: Ledarskap i kriser. Försvarsdepartementet 2005.
Uhr, C Och Fredholm, L: Theoretical approaches to emergency response management. Paper presenterat vid TIEMS (The International Emergency Society) 2006 Conference, Seoul, 22-26 May 2006.
Abrahamsson, M: Analytical input to emergency preparedness planning at the municipal level. Paper presented at TIEMS 2007 Conference, Trogir, Croatia, 2007.
Hart, P, Heyse, L and Boin, A: New Trends in Crisis Management Practice and Crisis Management Research: Setting the Agenda. Artikel i “Journal of Contingencies and Crisis Management” 2001.
Harrysson, T Och Lindmark, U: Samverkan på lokal och regional beslutsnivå vid samhälleliga kriser. Brandteknik, LTH 2004. http://www.brand.lth.se/bibl/5147.pdf
Larsson, G, Tedfeldt, E L, Wallenius, C.: Strategier för stresshantering vid räddningsinsatser. Räddningsverket P21-340/00 2000.
Karlsson, Ch J: Risksamhället – ett tema i modernitetens sociologi 1996.
Enander, A och Jakobsen, L: Risk och hot i den svenska vardagen.: allt från Tjernobyl till skuren sås. Överstyrelsen för civil beredskap 1996.