Kursplan för vårterminen 2007
INTERNATIONELLA VATTENFRÅGORVVR130
International Water Issues

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: V4, W4. Kursansvarig: Universitetslektor Linus Zhang, Teknisk vattenresurslära. Förkunskapskrav: För V: VVR140, VVA030 och VTG070. För W och övriga: VVR111 och VVR120. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (40%) och projektarbetsrapport (60%). Dessutom krävs närvaro vid obligatoriskt debattseminarium och muntlig projektarbetspresentation samt 50% närvaro vid föreläsningarna. Övrigt: Kursen kommer till en stor del att baseras på aktuella, internationella forskningsprojekt vid avdelningen. Även något/några projekt från VA-teknik, Teknisk Geologi och Limnologi. Kursen ges på engelska. Minst 15 anmälda krävs för att kursen skall ges. Hemsida: http://aqua.tvrl.lth.se/course/VVR130/VVR130.htm.

Mål
Syftet med kursen är att förbereda studenterna för arbete med vattenfrågor i internationellt perspektiv.

Delmålen är att studenten efter att ha gått kursen skall

Innehåll
Teoretisk genomgång
Internationella vattenfrågor: Översvämning, torka, dricksvatten, vattenhygien, föroreningar, vattenresursplanering. Dessa frågor/problem skall belysas med tonvikt på naturvetenskapliga/tekniska aspekter, men även med hänsyn till andra faktorer.

Icke-tekniska aspekter: Internationella organisationer, vattenrelaterat bistånd, vattenfrågornas politik och administration.

Projektarbete
Projekt/Fallstudier relaterade till aktuella, internationella forskningsprojekt.

Litteratur
Principles of Water Resources: History, Development Management and Policy. By Cech, Thomas V.
Wiley, UK, 2002 ISBN 0471438618. First or Second Edition.
Visst kompletterande material.