Kursplan för vårterminen 2007
INFRASTRUKTURSYSTEM - VATTEN OCH AVLOPPVVB100
Infrastructure Systems - Urban Water

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: V3. Kursansvarig: Professor Erik Särner, Vägbyggnad. Rekommenderade förkunskaper: VTG100 Projektmetodik och ingenjörsgeologi. Prestationsbedömning: För godkänt fordras godkänt projektarbete och godkänd deltentamen vid slutet av lp1. Projektarbetet motsvarar 2 poäng. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Hemsida: http://www.tft.lth.se.

Mål
Syftet med kursen är att ge studenterna insikt i hur ett VA-system i urban miljö är uppbyggt. I projektarbetet belyses hela processen att planera och bygga en infrastruktur med VA-nät. Kursen är viktig för att förstå helheten i skapandet av goda miljöer för människan.

Kunskapsmål
Genom kursen skall studenten uppnå grundläggande kunskaper om

Färdighetsmål
Studenten tränas i

Attitydmål
Studenten skall få förståelse för behovet av tydlig problemformulering, av alternativa förslag för att lösa problem samt vikten av att samordna expertis från olika områden vid planering och genomförande av infrastrukturprojekt. Vikten av konsekvensanalys och lättfattlig presentation av komplicerade tekniska lösningar betonas.

Processmål
Genom att arbeta i grupper och i projekt tränar studenten såväl förmågan att identifiera och lösa problem som att delta i gruppdiskussioner och samordna olika intressenter på ett konstruktivt sätt. Vidare tränas förmågan att själv söka relevant kunskap och styra den egna inlärningen.

Innehåll
Inder läsperiod 1 läggs tyngdpunkten på lärarledda föreläsningar och övningar. Läsperioden avslutas med en deltentamen, för att garantera att kursdeltagarna tillägnat sig de kunskaper som behövs för att genomföra projektet. Ett projektarbete motsvarande två poäng löper under hela kursen men genomförs huvudsakligen under läsperiod 2. Projektet belyser hur ett urbant VA-nät är utformat och hur utvidgning av nätet påverkar det befintliga nätet. Kursen behandlar det urbana renvattensystemet, tillgång, behov av rening och kvalitet samt magasinerings- och distributionssystem. Omhändertagande och transport av dagvatten och avloppsvatten. Avloppsvattnets kvalitet, rening och effekter i recipienten. Lagstiftning och miljöprövning.

Projektet
Kunskaperna tillämpas på ett planerat bostadsområde. Stor vikt läggs vid förmågan att samordna de olika intressena samt vid presentationen av förslagen, som görs såväl skriftligt som muntligt. I projektet behandlas åtgärder i de befintliga VA-näten under byggnadstiden samt effekter på dessa vid inkoppling av nya områden. Möjligheter att applicera lokala lösningar för det nya området berörs.

Litteratur
Allmänna vattenledningsnät; Anvisningar för utformning, förnyelse och beräkning. VAV P83 2001. Dimensionering av allmänna avloppsledningar. Svenskt Vatten P90 2004-02-19. Avloppsrening i Sverige. Statens Naturvårdsverk 2003. Strömquist, S: Skrivboken. Svenska Skrivregler (Svenska Språknämnden). Studenterna skall därutöver själva söka relevant litteratur.

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Infrastruktursystem - vatten och avlopp.
Antal poäng: 2. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Kod: 0205. Benämning: Projektarbete.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete.