Kursplan för vårterminen 2007
INFRASTRUKTURSYSTEM - GATOR OCH TRAFIKVVB095
Infrastructure Systems - Streets and Traffic

Antal poäng: 8. Betygskala: TH. Valfri för: V3. Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar, Vägbyggnad. Rekommenderade förkunskaper: VTG100 Projektmetodik och ingenjörsgeologi. Prestationsbedömning: För godkänt fordras: godkänt projektarbete, godkända PBL-övningar, godkänd deltentamen vid slutet av lp 1. Projektarbetet motsvarar 2 poäng. Poängsatta delmoment: 3. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Hemsida: http://www.tft.lth.se.

Mål
Syftet med kursen är att ge studenterna insikt i hur olika delar i ett infrastruktursystem samverkar med och påverkar varandra. I projektarbetet belyses hela processen att planera och bygga en infrastruktur med väg- och gatunät. Kursen är viktig för att förstå helheten i skapandet av goda miljöer för människan.

Kunskapsmål
Genom kursen skall studenten uppnå grundläggande kunskaper om

Färdighetsmål
Studenten tränas i

Attitydmål
Studenten skall få förståelse för behovet av tydlig problemformulering, av alternativa förslag för att lösa problem samt vikten av att samordna expertis från olika områden inklusive ekonomi vid planering och genomförande av infrastrukturprojekt. Vikten av konsekvensanalys och lättfattlig presentation av komplicerade tekniska lösningar betonas.

Processmål
Genom att arbeta i grupper och i projekt tränar studenten såväl förmågan att identifiera och lösa problem som att delta i gruppdiskussioner och samordna olika intressenter på ett konstruktivt sätt. Vidare tränas förmågan att själv söka relevant kunskap och styra den egna inlärningen.

Innehåll
Under läsperiod 1 läggs tyngdpunkten på lärarledda föreläsningar och övningar i vägbyggnad, trafikteknik samt samhälls- och transportekonomi. Dessa kunskaper behövs föra att ge stöd till projektet. Läsperioden avslutas med en deltentamen för att garantera att kursdeltagarna tillägnat sig de kunskaper som behövs för att genomföra projektet. Ett projektarbete motsvarande 2 poäng löper under hela kursen men genomförs huvudsakligen under läsperiod 2. Projektet utgör en tillämpning av samtliga delmoment och belyser hur gators tekniska och geometriska utformning samverkar med trafiknätsutformningen i ett område. Projektet tar även upp visa ekonomiska aspekter.

Kursdelen Trafikteknik (2p)
Kursdelen behandlar krav på nät och länkar i transportnät för bil, buss, gång- och cykel och hur dessa krav beror av bebyggelsens karaktär och dess innehåll. Vidare behandlas tillgänglighets- och transportbehov för olika grupper för såväl person- som godstransporter samt kriterier för avvägning mellan olika krav på trafiknätet.

Kursdelen Vägbyggnad (2p)
Kursdelen behandlar bygghandling: Begrepp, definitioner, organisation, administrativa föreskrifter, metodik. Olika förutsättningar i planer, ekonomi och politisk förankring. Planprocessen för gator i tätort. Verktyg i projekteringsprocessen. Typ- och normalsektion. Gatukonstruktionens lagertjocklekar, materialkrav och uppbyggnad. Utveckling av dimensioneringsprinciper, AASHT=2002 och ATBVÄG. Planering av drift- och underhållsstrategier. Motiv för okulärbesiktning.

Kursdelen Transportekonomi (4p)
I kursdelen introduceras begrepp och definitioner inom transportekonomin. Transportekonomins betydelse för samhällsekonomin och som ett verktyg för att fatta beslut. Prioriteringsmodeller, mål och kostnadsstyrning samt projektformer behandlas.

Projektet
Kunskaperna tillämpas på ett planerat bostadsområde. Stor vikt läggs vid förmågan att samordna olika intressen samt vid presentationen av förslagen, som görs såväl skriftligt som muntligt. I projektet analyseras trafiknäten och ges förslag till förbättringar. Utformningen av en gatukorsning studeras med hänsyn till effekterna för olika trafikanter. Slutligen upprättas förslag till projektekonomi, finansieringsformer och entreprenadformer.

Litteratur
Som grundlitteratur används TRAST - Trafik för en attraktiv stad. Kommunförbundet 2003.
Eklund, K: Vår ekonomi. 2002.
Holmberg, B och Hydén, C: Trafiken i samhället.
Strömquist, S: Skrivboken.
Svenska Skrivregler. Svenska Språknämnden.
Studenterna skall därutöver själva söka relevant litteratur.

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Skriftlig deltentamen.
Antal poäng: 2. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig deltentamen.

Kod: 0205. Benämning: Projektarbete.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete.

Kod: 0305. Benämning: PBL-övningar.
Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända PBL-övningar.