Kursplan för vårterminen 2007
DRIFT OCH UNDERHÅLL AV VÄGARVVB081
Highway Maintenance, Highway Engineering

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBYV2. Valfri för: V4. Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar, Vägbyggnad. Förkunskapskrav: VVB055 Anläggningsteknik. Rekommenderade förkunskaper: VVB027 Utformning av vägar och järnvägar, VVB090 Infrastruktursystem och VVB071 Vägbyggnadsteknik. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete samt deltagande i studiebesök, hemtentamen, fältövningar och laborationer. Övrigt: I undervisningen används Projektbaserat arbete. Kursen kan komma att ges på engelska. Hemsida: http://www.tft.lth.se/vagbygg/roadconstr2.htm.

Mål
Genom kursen skall:

Processmål
Genom projektarbete utvecklas studenternas förmåga att samarbeta i grupp mot ett gemensamt mål.

Attitydmål
Att skapa förståelse för att ta hänsyn till både samhällsekonomi och företagsekonomi i planering av vägunderhåll.

Innehåll
Nationella och internationella kunskaper i drift och underhåll av vägar och gator med tyngdpunkten på några drift- och underhållsfrågor som värdering av bärighet och bärighetsutredningar. Olika typer av materialkontroller samt mätmetoder för dokumentation av nedbrytning av vägar och gator. Dessa områden behandlas därför mera ingående. Fördjupningar görs även i ämnen nedbrytningsmodeller och Pavement Management Systems (PMS). Jämförelse av utdata från olika nedbrytningsmodeller. Insamling av basdata till PMS samt simulering av effekter av olika valda underhållsåtgärder kommer att tas upp i en cost/benefit modell. Mekanismen och bakomliggande orsaker till olika beläggningsskador diskuteras i teori och praktik. Skadekartering av beläggningar. Frågeställningar kring återanvändning av asfaltbeläggningar, alternativa vägöverbyggnadsmaterial, metoder och analyser behandlas i kursen. Vinterväghållning och miljöfrågor vid underhåll av vägar redovisas och diskuteras.

Litteratur
Handbok för val av beläggningsåtgärder, Svenska kommunförbundet, 1994
Handbok i tillståndsbedömning, bära eller brista, Svenska kommunförbundet, 2003
Ullditz, P.:Pavement analysis, 1987, Denmark
Haas, R,:Modern Pavement Management, Florida, 1994
Föreläsningsanteckningar.