Kursplan för vårterminen 2007
VÄGBYGGNADSTEKNIKVVB071
Pavement Design and Construction

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: V4. Kursansvarig: Univ adjunkt Ebrahim Parhamifar, Vägbyggnad. Förkunskapskrav: VVB055 Anläggningsteknik. Rekommenderade förkunskaper: VVB027 Utformning av vägar och järnvägar. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete samt hemtentamen och obligatoriskt deltagande i studiebesök, fältövningar och laborationer. Övrigt: I undervisningen används projektarbete. Kursen kan komma att ges på engelska. Hemsida: http://www.tft.lth.se/vagbygg/roadconstr2.htm.

Mål
Genom kursen skall:

Kunskapsmål

Färdighetsmål

Processmål
Genom projektarbete utvecklas studenternas förmåga att samarbeta i grupp mot ett gemensamt mål. Att grunda sina bedömningar på vetenskapliga undersökningar vad det gäller dimensionering av vägkonstruktioner och användning av naturresurser.

Attitydmål
Att lära sig hushålla med naturresurser utan att försämra kvaliteten på den färdigbyggda vägen.

Innehåll

Litteratur
Kompendium i vägbyggnad 2005
Huang H.: Pavement analysis and design, 1993
Ullditz, P.:Modeling Flexible Pavement Response, 1998
Föreläsningsanteckningar