Kursplan för vårterminen 2007
TRAFIKPROJEKT I TÄTORTVTT151
City Traffic and Road Project

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: V4. Kursansvarig: Prof Andras Varhelyi, Trafikteknik. Förkunskapskrav: Alt 1: VVB027, VTT131 samt VTT141. Alt 2: VVB027, VGT021 samt VVB071. Alt 3: ASB170, ASB190, AAU260 samt ABV060. Rekommenderade förkunskaper: Alt 1: VTT121. Alt 2: VVB081. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete samt deltagande i studiebesök, fältövningar och seminarier. Övrigt: Kursen ges i projektform. Om färre än tio studenter är anmälda till kursen kan den ställas in. Hemsida: http://www.tft.lth.se/sv/kurser.htm.

Mål
Kursens mål är att ge fördjupad kunskap om utformning och värdering av trafikanläggningar i tätort. Tyngdpunkten ligger på identifiering och analys av mål-, funktions- och utformningskonflikter, lösning av dessa, samt analys av förväntade effekter. I kursen betonas behovet och vikten av ett processtänkande samt att anlägga ett livscykelperspektiv på samtliga konstruktioner i gatumiljön. Kursen skall stimulera till tvärdisciplinärt samarbete och ge förståelse för samspelet mellan olika planeringsnivåer, sektorer och aktörer samt kvalificerad träning i strukturerat arbetssätt för hantering av planerings- och utredningsprojekt.

Efter genomgången kurs skall kursdeltagarna känna sig förtrogna med trafikplanerings- och utformningsproblem och kunna genomföra enklare planerings- och utredningsuppdrag inom trafiksektorn på tätortsnivå. Följande undervisningsmål skall vara uppfyllda för godkänd kurs

Kunskapsmål

Färdighetsmål
kunna självständigt strukturera och genomföra trafikplanerings- och trafikutredningsuppdrag på tätortsnivå.

Attitydmål
Studenten skall efter genomgången kurs se trafiken och gatan som en integrerad del i en komplex stadsplanering där samverkan med andra discipliner är nödvändiga för en god helhetslösning.

Innehåll
Kursen är projektbaserad. I kursen analyseras förflyttningsbehoven i ett område; trafiknätets förflyttningsstandard; möjligheterna att stimulera hållbara färdsätt samt lokaliseringsstrategier.

Metoder för utformning av åtgärdsförslag och måluppfyllelse.

Effektanalys, utvärdering av alternativa förslag.

Val av samverkande åtgärdspaket; strategisk miljöbedömning. Betydelsen av genomtänkta materialval. Samverkan mellan utformning av typsektion och väg/gatukonstruktion.

Seminarium samt studiebesök ingår.

Litteratur
Transport planning and Traffic Engineering, O'Flaherty,London 1997
Transport in the Urban Environment, The Institution of Highways and Transportation, London 1997
Valda delar av VGU och ATB Väg samt TRAST.
Ett kursbibliotek står till studenternas förfogande.