Kursplan för vårterminen 2007
ÖVERSIKTSPLANERING PÅ REGIONAL OCH KOMMUNAL NIVÅ - PROJEKTKURSVTT071
Comprehensive Planning – Project Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: L4, V4. Kursansvarig: Univ.adj. Åsa Knutson, Trafikteknik. Förkunskapskrav: VVB090 Infrastruktursystem eller VTT090 Mark och miljö. Prestationsbedömning: Godkänd projektuppgift, godkända seminarie- och inlämningsuppgifter. Obligatoriska moment: Litteraturseminarier; studiebesök, slutseminarium. Övrigt: Kursen ges i projektform. Om färre än 10 studenter är anmälda till kursen kan den ställas in. Kursen kan komma att ges på engelska. Hemsida: http://www.tft.lth.se.

Mål
Syftet med kursen är att ge studenterna kännedom om översiktlig fysisk planering på olika nivåer.

Kunskapsmål
Studenten skall uppnå grundläggande kunskaper i förutsättningar, regelverk, aktörer och nationella målsättningar som styr den fysiska planeringen på översiktlig nivå; hur svensk planering samverkar med europeisk fysisk planering; olika planeringsstrategier samt modeller för analys av planer och av planeringsområdets förutsättningar.

Färdighetsmål
Studenten skall få träning i att

Attitydmål
Studenten skall få förståelse för det komplicerade förhållandet mellan aktörer på olika nivåer och med skilda intressen samt vikten av medborgarnas insyn och tidiga engagemang i processen.

Processmål
Genom att analysera olika typer av planer tränas studenten i att upptäcka och kritiskt granska de bakomliggande intressena.

Innehåll
I kursen behandlas sektorsplanering, i första hand infrastrukturplanering, kommunal översiktsplanering samt regional planering, De europeiska ESDP- och TEN-programmen diskuteras. Litteraturseminarier anordnas på temat sektorsplanering resp planeringsteori.
Kursen är upplagd kring ett projekt avseende analys och fördjupning av regional planering.

Litteratur
Nyström Jan, Planeringens grunder; Studentlitteratur 2003.
Referensbibliotek: Ett referensbibliotek står till studenternas förfogande.
Central skrifter är bl a Planering för hållbart samhällsbyggande; rapport från arbetsgruppen planering för hållbart samhälle; 2003 och Bygga, Bo och Förvalta för framtiden;