Kursplan för vårterminen 2007
TEKNISK GEOLOGIVTG060
Engineering Geology

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: W1. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Conny Svensson, Teknisk geologi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (5 tim) och deltagande i obligatorisk laboration och heldagsexkursion. Övrigt: I laborationerna ingår 8 timmar exkursion. Hemsida: http://www.tg.lth.se/kurser.

Mål
Kursen presenterar grundläggande kunskaper i allmän och tillämpad geologi samt hydrogeologi i syfte att skapa förståelse för geomaterialens och geomiljöns roll som naturresurs och livsmiljö. Kursen ger även en introduktion till fältundersökningsmetodik, utvärderingsmetodik samt redovisning av geodata.

Innehåll
Föreläsningar: Minerals, bergarters och jordarters bildningssätt, uppträdande och egenskaper. Berggrundens strukturella uppbyggnad. Sambandet mellan landform-bildning-sammansättning. Mineralens kemiska struktur, vittringsprocesser. Mark- och grundvattnets bildning, uppträdande, rörelse och sammansättning som funktion av geomiljön. Fältundersökningsmetodik. Geomaterialens roll i samhällsbyggandet. Jordmånsbildning som funktion av biologiska, klimatologiska och hydrologiska processer.

Övningar: Jordarts-, bergarts- och mineralövningar, vilka utförs som självständiga övningar med viss lärartillgång i en semipermanent samling i geolaboratoriets korridor under hela läsperioden. Geologisk kartövning. Grundvattenövning.

Laborationer: Karaktärisering av geomaterial med avseende på fysikaliska egenskaper.

Exkursioner: Geologisk rundresa i Skåne i syfte att demonstrera olika geologiska bildningars uppbyggnad, sammansättning och nyttjande. Jordartsklassificering.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, laboration och fältövningar.

Litteratur
Svensson, C: Kompendium i teknisk geologi. KFS 2006. Som stöd till kurslitteraturen finns en geologisk exkursion ”Conny Svenssons ingenjörsgeologiska exkursion” tillgänglig på Internet.