Kursplan för vårterminen 2007
FASTIGHETSTEKNIKVFT085
Spatial Planning

Antal poäng: 22. Betygskala: TH. Obligatorisk för: L3. Kursansvarig: Univ.adj. Kristofer Törngård, Fastighetsvetenskap. Förkunskapskrav: VFR140 Grundläggande juridik med fastighetsrätt. Rekommenderade förkunskaper: VTT090 Mark och Miljö, TEK270 Geomatik, VFT025 Fastighetsinformationsteknik, VFT045 Fastighetsekonomi. Prestationsbedömning: Godkända två skriftlig tentamina, godkända övningsuppgifter och projektarbete. Resultaten från dessa moment vägs samman i ett slutbetyg. Poängsatta delmoment: 4. Övrigt: Närvaro på 2-3 fältövningar om tillsammans ca 8 dagar är obligatorisk. Fastighetsregistret (Fastighetssök) används. Hemsida: http://www.lantm.lth.se/utbildning/.

Mål
Användningen av mark och markens indelning i fastigheter är grundläggande för ett väl fungerande samhälle. Markens användning grundas på ett samspel mellan det allmänna och ägarna av marken. Samhället styr genom planer och bestämmelser och fastighetsägaren genom sitt intresse att förvalta och utveckla sin egendom. Kunskaper krävs för att stödja både samhället och markens ägare. Kursen ger grundläggande kunskaper om fastigheter och om de juridiska regler samt tekniska och ekonomiska förutsättningar som finns för planering och ändring av markanvändning och fastighetsindelning.

Efter genomförd kurs skall kursdeltagaren:

Innehåll
Kursen omfattar fyra huvudområden:

I kursen ingår grundläggande begrepp som rör fysisk planering, fastigheter, fastighetsbildning och ersättning och samspelet mellan dessa. Kursen behandlar också hur hastigheter i olika situationer påverkas och vilka lagar, metoder och praxis som då används. Markens betydelse för samhällsutvecklingen ingår liksom behovet av ett system för redovisning, ägande och förändring av fastigheter samt samverkan mellan fastigheter. Kursen innehåller tvångsförvärv av mark och dess konsekvenser för fastighetsägare och samhället samt samspelet mellan fastighetsägare, myndigheter och övriga aktörer.

Det svenska fastighetsindelningen och dess historiska bakgrund samt de senare och kommande årens utveckling inom fastighetsrätten är en del av kursen. Några jämförelser görs med förhållanden i utlandet.

Kursen innehåller fyra projekt - ett inom varje huvudområde. Två av projekten är tydligt kopplade till varandra. Både tätort och landsbygd behandlas i projekten. Som hjälpmedel används dataprogram för behandling och presentation av geografisk information och fastighetsinformation.

Litteratur
Julstad B: Fastighetsindelning och markanvändning. Norstedts Juridik 2005. ISBN:91-39-10674-8
Sjödin E m fl: Markåtkomst och ersättning. Norstedts Juridik 2002. ISBN: 91-39-20320-4
Kalbro T: Markexploatering. Norstedts Juridik 2002. ISBN: 91-39-20268-2
Boverket: Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. Boverket 2002. ISBN: 91-7147-699-7
Lantmäteriverket: Handböcker och Anvisningar (utdrag utdelas)
Lagtext.

Poängsatta delmoment

Kod: 0107. Benämning: Planering – lämpliga fastigheter.
Antal poäng: 6. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända tentamina och övningsuppgifter. Delmomentet omfattar: Fysisk planering, plangenomförande och lämpliga fastigheter.

Kod: 0207. Benämning: Fastighetsrätt – ersättningsprinciper.
Antal poäng: 6. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända tentamina och övningsuppgifter. Delmomentet omfattar: Fastighetsrätt och fastighetsrättsliga ersättningsprinciper.

Kod: 0307. Benämning: Projekt 1-2.
Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd projektuppgift.

Kod: 0407. Benämning: Projekt 3-4.
Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd projektuppgift.