Kursplan för vårterminen 2007
FASTIGHETSVÄRDERINGVFT043
Real Estate Valuation

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: L4. Kursansvarig: Universitetslektor Ingemar Bengtsson, Fastighetsvetenskap. Förkunskapskrav: VFT045 Fastighetsekonomi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Kursen kan ställas in om färre än tio anmäler sig. Hemsida: http://www.lantm.lth.se.

Mål
Kursen arbetar med sammanställningar och analyser av fastigheters marknads- och taxeringsvärden. Den ger färdigheter som är efterfrågade hos banker, fastighetsföretag och fastighetsinformationsföretag samt vid fastighetstaxering. Kursen skall ge goda insikter i hur information om fastighetsvärden skall hanteras. Den skall även öka de studerandes färdigheter i att själva bygga informationssystem med fastighetsvärden.

Innehåll
I en inledande del behandlar kursen den efterfrågan som finns på massbehandlad prisinformation för fastigheter med särskild inriktning på fastighetstaxering och på hur s. k. ratinginstitut som Moodys och Standard & Poor arbetar.

Kursen undersöker hur offentligt tillgänglig information kan användas för att uppnå högre precision i fastighetsvärderingen. Därifrån fortsätter den med studier i hur förädling av sådan information kan göras av privata företag.

Slutligen tar kursen också upp informationssammanställning av priser som inte förs i offentliga register och då framför allt bostadsrättsmarknaden.

I projektuppgifter kommer deltagarna att själva bygga värdeinformationssystem i liten skala.

Litteratur
Fastighetsvärdering. LMV-rapport 2004:3
Artikelsammanställning samt annan anvisad litteratur.