Kursplan för vårterminen 2007
GEOGRAFISKA INFORMATIONSSYSTEM OCH LANDSKAPSPROCESSERVFT032
Geographical Information Systems and Landscape Processes, Basic Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: V3, W4. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Karin Larsson, Naturgeografiska inst. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkända övningar. Obligatoriska övningar. Hemsida: http://www.natgeo.lu.se.

Mål
Kunskapsmål
Efter genomgången kurs ska studenten:

behärska grundläggande GIS-teori,

behärska grundläggande databasteori

samt ha grundläggande kunskap om:

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs ska studenten:

Attitydmål
Efter genomgången kurs ska den studerande:

Innehåll
Kursen ger en introduktion till naturgeografin och behandlar framförallt:

geografiska informationssystem (GIS),

processer i landskapet.

GIS 4 poäng
teoretisk genomgång av funktioner och analyser i olika GIS,

konstruktion av rumsliga databaser, samt hur dessa kan knytas till tabelldata.

Praktiska övningar i geografisk informationshantering ges parallellt med teoretiska genomgångar under hela kursperioden. Databasuppbyggnad, inklusive integration mellan olika datatyper och tabelldata, samt rumslig analys tränas och exemplifieras i några av de vanligast förekommande programvarorna. Tabelldata behandlas praktiskt i kalkylark och databasprogram.

Processer i landskapet 1 poäng
grundläggande utbytesprocesser mellan mark, vegetation och atmosfär,

introduktion av fjärranalysteknik.

Grundläggande utbytesprocesser mellan mark, vegetation och atmosfär behandlas såväl teoretiskt som praktiskt via övningar i GIS. Vidare ingår en introduktion till fjärranalys som ett viktigt instrument för datainsamling.

Litteratur
Strahler & Strahler: Introduction to Psyical Geography. Eklund 2000: Geografisk informationsbehandling - metoder och tillämpningar. Byggforskningsrådet Stockholm ISBN 91-540-5841-4