Kursplan för vårterminen 2007
KONSEKVENSBERÄKNINGARVBR230
Consequence Analysis

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Obligatorisk för: BI3. Valfri för: RH4. Kursansvarig: Univ.adj. Berit Andersson, berit.andersson@brand.lth.se, Brandteknik och riskhantering. Rekommenderade förkunskaper: VBR022 Brandkemi och VBR033 Branddynamik. Prestationsbedömning: Tentamen och inlämnade och godkända hemuppgifter samt deltagande i obligatoriska seminarier. Övrigt: Begränsat antal deltagare: 54. Förtur: Studerande på brandingenjörsprogrammet, årskurs 3. Urval: Rangordning sker efter minst antal poäng som återstår till examen, vid lika poäng tillämpas lottning. Hemsida: http://www.brand.lth.se/utbild/index.htm.

Mål
Efter genomgången kurs skall studenten

Innehåll
Miljö- och säkerhetslagstiftning inklusive EU-direktiv.
Kemikaliekännedom. Farliga egenskaper hos kemikalier. Kondenserade giftiga gaser.
Konsekvensanalyser. Beräkning av konsekvenser vid utsläpp av gaser och vätskor. Beräkningsmetoder för utsläppshastighet (källstyrka), flashing, förångning, brand i vätskepöl, uppvärmning av behållare, jetflammor, gasspridning (neutrala och tunga gaser), gasmolnsexplosioner och tankbrott samt effektmodeller. Beräkningsmetoderna omfattar dels handräkningsmetoder och dels utnyttjande av datorprogram.

Litteratur
Fischer, S m fl: Vådautsläpp av brandfarliga och giftiga gaser och vätskor. FOA 1998. ISSN: 1104-9154
Övrig litteratur finns tillgänglig via LUVIT