Kursplan för vårterminen 2007
TILLÄMPAD SÄKERHET INOM PROCESSINDUSTRINVBR190
Applied Process Industry Safety

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: BI3, RH4. Kursansvarig: Univ.lektor Anders Jacobsson, anders.jacobsson@brand.lth.se, Brandteknik och riskhantering. Förkunskapskrav: Minst 80 poängs högskolestudier. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Minst 15 anmälda krävs för att kursen skall ges. Max 25 studenter antas. Rangordning: I första hand antas sökande från brandingenjörsprogrammet därefter sökande från riskhanteringsprogrammet. Urval sker efter minst antal poäng som återstår till examen, vid lika poäng tillämpas lottning. Hemsida: http://www.brand.lth.se/utbild/index.htm.

Mål
Storleken av riskerna i en processteknisk anläggning bestäms till stor del vid projekteringen av installationerna – i design och konstruktionsstadiet. Det är därför av stor vikt att personer, som skall arbeta med riskhantering med avseende på hela Säkerhet/Hälsa/Miljökonceptet inom processindustrin, har kännedom om dessa grundläggande tekniska frågor. Målet är att studenterna genom denna kurs skall inhämta grundläggande och tillräckliga kunskaper om vad som är viktiga aspekter för att en processteknisk installation skall vara säker, för att med detta som bas kunna applicera de riskhanteringsmetoder som i övrigt ingår i utbildningen för RH-programmet. Även studenter som inte läst rent processtekniska utbildningar skall kunna tillgodogöra sig denna kurs.

Innehåll
Kursen innehåller delar som:

Litteratur
Guidelines for Engineering Design for Process Safety. Center for Chemical Process Safety of American Institute of Chemical Engineers 1993. ISBN: 0-8169-0565-7