Kursplan för vårterminen 2007
BROBYGGNADSTEKNIKVBK041
Design of Bridges

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Valfri för: V4. Kursansvarig: Tord Isaksson, Konstruktionsteknik. Förkunskapskrav: Alt 1: VBK020 Betongbyggnad, VBK035 Stålbyggnadsteknik, VBM031 Betong i livscykelperspektiv samt en av kurserna VSM040 Finita elementmetoden eller VGT021 Grundläggningsteknik. Alt 2: VBK020 Betongbyggnad, VVB027 Utformning av vägar och gator. Rekommenderade förkunskaper: VSM150 Teknisk modellering: Bärverksanalys samt för alternativ 2 ovan VBK035 Stålbyggnadsteknik. Prestationsbedömning: En skriftlig tentamen och två större konstruktionsuppgifter. Dessa måste vara godkända för att bli godkänd i kursen. Övrigt: Om färre än 10 studenter anmält sig till kursen kan den ställas in. Studenter som läser enligt Alt 2 ovan skall även läsa VVB071 Vägbyggnadsteknik samt VGT021 Grundläggningsteknik. Hemsida: http://www.kstr.lth.se.

Mål
Studenten skall efter genomförd kurs

Kunskapsmål

Färdighetsmål

Attitydmål

Innehåll
I kursen ingår föreläsningar, övningsuppgifter, gästföreläsningar av praktiskt verksamma brobyggare, samt studiebesök. Kursen är upplagd kring två större projekteringsuppgifter, där den ena består av en konventionell vägbro i två fack som utförs i förspänd betong, och den andra en bro med spännvidd på ca 400 m. I den första uppgiften görs projektering och konstruktionsberäkningar på relativt detaljerad nivå, medan den andra bron projekteras översiktligt vad avser bärande system, produktionsmetoder, ekonomi och estetik. Den senare projekteringsuppgiften presenteras vid ett seminarium.

Litteratur
Sundquist, H: Infrastrukturkonstruktioner. Kompendium från KTH.
Petersson, T., Sundquist H: Spännbetongkonstruktioner. Kompendium från KTH.