Kursplan för vårterminen 2007
BYGGNADSEKONOMIVBE601
The Construction Process

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBYA2. Kursansvarig: Univ.lektor Anne Landin, anne.landin@bekon.lth.se, Byggnadsekonomi. Prestationsbedömning: För erhållande av slutbetyg krävs godkända projektuppgifter och godkänd skriftlig tentamen.

Mål
Kursens målsättning är att ge studenterna grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna formulera och analysera uppgifter gällande fastighetsförvärv, projektering, produktion och förvaltning.

Innehåll
Kursen byggs upp kring två grundläggande delar, byggprocessen och företagsekonomi, samt en tillämpad del, byggnadsekonomi.

Följande delar kommer att behandlas:

Byggprocessen: Byggprocessens skeden, samhällets krav, byggprocessens aktörer och organisation.

Företagsekonomi: Grundläggande företagsekonomi, kalkyler, årsredovisning.

Byggnadsekonomi: Fastighetsförvärv, finansiering, planering i byggprocessens olika skeden, budget, cash-flow.

Litteratur
Nordstrand, U: Byggprocessen
Olsson, Skärvad: Företagsekonomi 100
Kurspärm i Byggnadsekonomi, Avdelning för byggnadsekonomi
AB 04 och ABK 96.