Kursplan för vårterminen 2007
BYGGPROCESSENVBE051
The Construction Process, Basic Course

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Obligatorisk för: A3. Kursansvarig: Universitetslektor Anne Landin, anne.landin@bekon.lth.se, Byggnadsekonomi. Prestationsbedömning: För erhållande av godkänt betyg krävs godkända övningsuppgifter och närvaro på obligatoriska föreläsningar och seminarier. Hemsida: http://www.bekon.lth.se/swedish/.

Mål
Det övergripande målet för kursen är att ge en helhetssyn på de aktiviteter i ett byggprojekt som genomförs från den första idén (att man önskar bygga) till dess att man har fått fram färdiga produktionshandlingar. Efter avslutad kurs skall studenten ha fått en helhetsbild av byggprocessen och dess intressenter samt samhällets påverkan på byggprocessen, ha fått insikt i byggherrens projektarbete fram till produktionsskedet, kunna beräkna byggkostnader på olika nivåer i byggprocessen, ha fått allmänna kunskaper om upphandling av entreprenader och konsulttjänster, kunna upprätta enklare tidplaner, känna till elementära byggproduktionsmetoder samt känna till allmänna villkor för fastighetsjuridik och fastighetsekonomi.

Innehåll
Byggprocessen i samhället. Projektadministration (Project Management). Byggherrens projektarbete; organisation, planering, ekonomistyrning. Upphandlingsformer. Planeringsteknik, nätverk etc. Översikt av produktionsmetoder. Finansiering av bostäder. Obligatoriska övningsuppgifter genomföres individuellt och i grupp.

Litteratur
Stintzing, R. Leda projektering i byggprocessen. Formas, Stockholm, 2005. ISBN 91-540-5941-0.
AB 04 och ABK 96
Rekommenderad litteratur:
Nordstrand, U., Byggprocessen, Falköping, 2000. ISBN 91-47-01169-6.
Så byggdes husen 1880-2000, Formas, Stockholm. ISBN 91-540-5888-0.
PMBOK, Pennsylvania, 2004. ISBN 1-930699-45-X.