Kursplan för vårterminen 2007
BYGGLEDNINGVBE041
Construction Management

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Valfri för: L4, V4. Kursansvarig: Univ.lektor Anne Landin, Byggnadsekonomi. Förkunskapskrav: För V4 gäller VBE110 Projektmetodik eller VTG100 Projektmetodik och ingenjörsgeologi, VBE024 Byggproduktion och produktionssystem, VBE031 Fastighetsförvaltning och MTT202 Logistik i byggprocessen. För L4 gäller VBE031 Fastighetsförvaltning. För A4 gäller VBE051 Byggprocessen. För övriga gäller individuell prövning. Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig redovisning av projektdokumentation omfattande projektplan, förfrågningsunderlag, slutrapport och utvärderingsprocess. Övrigt: Antal kursplatser (max/min), 25/10. Urval sker på basis av antalet akademiska poäng inom respektive program vid ansökningstillfället. Vid lika poängantal sker lottning. Vid färre än 10 anmälda kan kursen komma att ställas in. Hemsida: http://www.bekon.lth.se/swedish/.

Mål
Kunskapsmål

Färdighetsmål

Attitydmål

Innehåll
Kursens syfte är att belysa helhetsbilden av byggprocessen och kopplingen mellan dess olika skeden; projektering, produktion och förvaltning, samt ge kunskaper om det arbete som utförs av en byggledare.

Projekterings- och utbildningsprocessen kompletteras med en utvärderingsprocess där byggledningskonsulterna, genom kontinuerliga utvärderingsmoment, arbetar med att följa upp lednings- och utvecklingsfrågor utifrån arbetet i den egna gruppen.

Examinationen baseras på slutrapporten.

Litteratur
Kursen tar utgångspunkt i litteratur från tidigare kurser enligt gällande förkunskapskrav. I övrigt söker kursdeltagarna själva kompletterande litteratur och annat material. Artiklar och kompendium av kursgemensamt intresse görs tillgängligt via kursens hemsida.