Kursplan för vårterminen 2007
SPANSKA FÖR TEKNIKER; SPRÅK, KULTUR OCH SAMHÄLLSLIV, 6–10 POÄNGTNX185
Spanish for Engineers; Language, Culture and Society, Second Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: A3, B2, BI3, C4, D4, E4, F3, I3, ID1, K2, L4, M3, MD2, N2, Pi2, RH4, V4, W3. Kursansvarig: Studierektor Jan Hedenrud, jan.hedenrud@rom.lu.se, Spanska. Förkunskapskrav: TNX180. Kan ersättas med Spanska steg 2, Spanska B-språk/C-språk 1 årskurs/kurs A från gymnasieskolan eller Spanska etapp 2 från KOMVUX. I samtliga fall krävs betyget 3/G. Prestationsbedömning: Ett skriftligt och ett muntligt prov som båda omfattar hela kursen. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Påbyggnadskurs på TNX180 i praktisk spanska samt i kultur och samhällsliv i spansktalande länder. LTH-gemensam kurs med begränsat antal platser. Särskilt antagnings- och urvalsförfarande. Urvalskriterium: antal poäng som återstår till civilingenjörs- eller arkitektexamen. Hemsida: http://www.rom.lu.se.

Mål
Att ge studenten tillräckliga kommunikativa färdigheter i spanska samt insikter i samhällsliv och kultur för att kunna

Innehåll
Studium av text på spanska om cirka 50 sidor. Texterna är enkla men ändå något mer avancerade än i den grundläggande kursen. Till textläsningen knyts hör- och talövningar samt enkla skrivövningar av vardagskaraktär. Särskild vikt läggs vid den kommunikativa färdigheten. Dessutom läses texter på svenska eller engelska om kultur- och samhällsliv i Spanien och latinamerikanska länder. Konversationsövningar är ett viktigt inslag i kursen som därför förutsätter aktivt deltagande i undervisningen.

Litteratur
Referenslitteratur enligt uppgift från Romanska institutionen. (Lagercrantz, K. & Vall, B.: Mucho gusto. Bonniers 1999 inklusive övningsbok och kassettband. Stencilerat material som delas ut i samband med undervisningen.)

Poängsatta delmoment

Kod: 0103. Benämning: Muntlig språkfärdighet.
Antal poäng: 2. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Muntligt prov på hela kursen.

Kod: 0203. Benämning: Skriftlig språkfärdighet.
Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftligt prov på hela kursen.