Kursplan för vårterminen 2007
SAMHÄLLSEKONOMI FÖR TEKNIKERTNX035
Economics for Engineers

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Valfri för: A3, B2, BI3, C4, D4, E4, F3, ID1, K2, M3, MD3, N2, RH4, V4, W3. Kursansvarig: Studierektor, Nationalekonomiska inst. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Kursen överensstämmer med VFT120 för I och L. LTH-gemensam kurs. Begränsat antal platser. Särskilt antagnings- och urvalsförfarande. Urvalskriterium: antal poäng som återstår till civilingenjörs- eller arkitektexamen.

Mål
Att skapa förståelse för ekonomisk teori och ekonomiska skeenden med tonvikt på den svenska ekonomins utveckling under senare tid.

Innehåll
Kursen inleds med en presentation av grundläggande ekonomisk teori och begreppsbildning. Den tar upp marknadernas funktionssätt och betydelse samt belyser den ekonomiska politikens roll i samhällets resursallokering. Konjunkturfluktuationer och stabiliseringspolitik analyseras, liksom de internationella aspekterna på ett lands ekonomi. Den svenska ekonomin och dess utveckling under senare tid diskuteras. Lektioner. Undervisningen meddelas i form av lektioner. Deltagande i lektionerna är inte obligatoriskt, men då dessa delvis kompletterar kurslitteraturen, bör den studerande hålla sig underrättad om vad som meddelas under dem.

Litteratur
Eklund, K: Vår ekonomi. 3:e upplagan. Tiden 1992. Konjunkturrådets rapport 1994. SNS, 1994. Kompletterande material.