Kursplan för vårterminen 2007
TEKNOLOGI, STRATEGI OCH STRUKTURTMA010
Technology, Strategy and Structure

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Obligatorisk för: TEMA4. Kursansvarig: Univ.lektor Carl-Henric Nilsson, Företagsekonomiska institutionen. Förkunskapskrav: TTM010 Strategi och styrsystem. Prestationsbedömning: Kursen examineras löpande genom muntliga och skriftliga examinationsuppgifter. Vissa uppgifter kan bedömas av kurskollegor. Tentamen omfattar litteraturen, diskussionerna under kursen samt studiebesöken. Utvärderingen skall fokuseras på förståelse, insikt och egen praktisk förmåga att muntligt och skriftligt presentera resultaten av egna arbeten. Övrigt: För deltagande i kursen krävs antagning till Technology Managementavslutningen. Kursen kan endast genomföras som grupparbete. Gruppindelningen bestäms av utbildningsledarna för utbildningen. Gruppindelning gäller för kurserna TMA010, TMA030 och TMA020. Hemsida: http://www.tm.lu.se.

Mål
Kursens syfte är att ge studenterna kunskaper om hur högteknologisk industri leds och utvecklas. Speciell vikt läggs på teknologins strategiska betydelse för produkter och produktion, det långsiktiga perspektivet på samspelet mellan teknik och ekonomi (teorier om ”långa vågor” och strukturell utveckling) samt en grundläggande förståelse för produktion på operativ nivå. Genomgående integreras strategiska och operativa frågeställningar med perspektiv på teknik och management.

Innehåll
Kursen inriktar sig på studier av högteknologisk industri. Analysen börjar på den operativa nivån – den värdeadderande processen i branscher under högt utvecklingstryck. Därefter diskuteras strukturella förändringar över långa perioder och strategiska verktyg för att skapa handlingsutrymme i turbulenta branscher.
Kursen är inspirerad av problembaserad inlärning och är forskningsinriktad. Detta kräver stort engagemang från såväl lärare som studenter. Kurslitteraturen används som startpunkt för en kritisk diskussion och kompletteras under kursens gång av studenterna med ytterligare material och perspektiv. De operativa aspekterna av technology management studeras till viss del genom studiebesök i industrin för att ge studenterna en referensram för avancerad produktionsteknologi. På den strategiska nivån analyseras forskningslitteraturen inom bland annat strategi för turbulenta branscher.

Litteratur
(Förslag)
Hill, T.: Manufacturing Strategy (valfri årgång).
Whittington: What is Strategy – and does it matter? International Thomson Business Press, London (valfri årgång).
Processer och processorientering, valfri författare.
Nilsson, C.-H. et al: Kompendium - Teknologi, strategi och struktur, EC Printcenter, Lund.
Ytterligare litteratur meddelas vid kursstarten.