Kursplan för vårterminen 2007
BIOLOGISKA SYSTEMTEK292
Biological Systems

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: Pi4XBi. Kursansvarig: Dan-E. Nilsson, dan-e.nilsson@cob.lu.se, Institutionen för cell- och organismbiologi. Rekommenderade förkunskaper: TEK290 Biologisk översiktskurs, FMA450 System och transformer, FRT010 Reglerteknik AK eller motsvarande kurser. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter samt vissa obligatoriska övningar och laborationer.

Mål
Studenten skall en överblick över biologiska system och förvärva en förmåga att använda systemvetenskapliga och matematiska metoder för att beskriva och studera sådana system.

Innehåll
Temata:

Litteratur
Kompendium från institutionen, artiklar