Kursplan för vårterminen 2007
BIOKEMITEK287
Biochemistry

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Valfri för: N3. Kursansvarig: Sindra Peterson Årsköld, Sindra.Peterson_Arskold@biokem.lu.se, Kemiska institutionen. Förkunskapskrav: FAF160 Fysik - våglära och atomfysik, TEK285 Kemi - från allmän kemi till livets molekyler, TEK295 Cellens biologi och TEK015 Människans fysiologi. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig tentamen, godkända laborationer. Övrigt: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte nödvändigtvis läsperiodsindelningen. Antalet platser är begränsat för studenter på N-programmet. Urval görs på minst antal poäng som återstår till examen.

Mål
Kursen skall ge:
-grundläggande kunskaper om kemiska reaktioner i celler och dessa reaktioners reglering, samt förståelse av sambandet mellan struktur och funktion på det molekylära planet.
-träning i cellbiologisk/biokemisk arbetsmetodik samt i att självständigt planera och genomföra mindre, laborativa projekt.

Innehåll
Cellens uppbyggnad; nukleinsyrors struktur och funktion; proteiners och membraners struktur och funktion; enzymkatalys; elektrontransport och oxidativ fosforylering; fotosyntes; cellens metabolism och dess reglering; cellbiologiska metoder.

Litteratur
Enligt fastställd litteraturlista, vilken skall finnas tillgänglig senast fem veckor före kursstart.