Kursplan för vårterminen 2007
MILJÖRÄTTTEK255
Environmental Law

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: L4. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Marianne Steneroth Sillén, Marianne.Steneroth_Sillen@busilaw.lu.se, Inst för handelsrätt. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Antalet platser är begränsat. Kursen läses delvis gemensamt med studenter på Ekonomihögskolan. Hemsida: http://www.busilaw.lu.se.

Mål
Kursens mål är att ge kunskap om de viktigaste rättsreglerna inom svensk miljörätt vad avser samhällets åtgärder till skydd för den yttre miljön. Kursen syftar dessutom till att ge en orientering om viktigare regler på miljöområdet inom EG-rätten och annan internationell rätt. Efter genomgången kurs skall de studerande självständigt kunna orientera sig i det miljörättsliga regelverket och lösa miljörättsliga problem.

Innehåll
Kursen omfattar lagstiftning om markanvändning, utnyttjande av naturresurser samt skydd för naturmiljön.

Utöver lagarnas formella innehåll studeras myndigheternas uppgifter, kompetens och tillämpning av lagstiftningen. Reglerna om tillsyn ägnas härvid särskild uppmärksamhet. Vidare studeras kommuners, företags och enskildas åtgärder i anledning av lagstiftningen. Därefter ges en orientering om skadestånd för miljöstörningar samt övriga sanktioner på miljörättens område.

EG/EU:s miljörätt och miljöpolitik studeras i huvuddrag. Slutligen behandlas centrala konventioner inom den internationella miljörätten.

Litteratur
Ebbesson, J: Internationell miljörätt Iustus förlag, 2 uppl. 2000; Hydén, H: Rättsregler Studentlitteratur, 5 uppl. 2001; Michanek, G och Zetterberg, C: Den svenska miljörätten, Iustus förlag, 2004; Nilsson, A: Introduktion till EU:s miljörätt Santérus förlag, 2002; Naturvårdssverket: Miljölagar Natlikan Förlag AB; Studiematerial som säljs vid inst. för handelsrätt.