Kursplan för vårterminen 2007
GEOGRAFISK INFORMATIONSBEHANDLING VIA INTERNETTEK240
Geographical Information Systems and Internet

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: L4XGM, L3XTG. Kursansvarig: Lars Harrie, lars.harrie@lantm.lth.se, Naturgeografiska inst. Förkunskapskrav: FMA430, TEK270 eller VFT031. Rekommenderade förkunskaper: EDA501. Prestationsbedömning: Examination sker med skriftlig tentamen i kombination med betygssättning av en projektuppgift. Obligatoriska övningar och seminarieuppgift. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Kursen är även en magisterkurs (NGE613) i ämnesområdet naturgeografi vid Naturvetenskapliga fakulteten. Hemsida: http://www.natgeo.lu.se.

Mål
Kunskapsmål
Efter genomgången kurs ska den studerande ha:

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs ska den studerande ha:

Attitydmål
Efter genomgången kurs ska den studerande:

Innehåll
Föreläsningarna behandlar ingående de viktigaste teknikerna för överföring av geografiska data via Internet. Övningar är främst inriktade på att skapa GIS-tjänster på Internet med hjälp av olika programsystem samt egen kodning i märkspråk och skriptspråk. En del av kursen behandlar regler för kartografisk presentation på datorskärmar. Kursen avslutas med ett större projektarbete där studenten själv får skapa en GIS-tjänst på Internet.

Litteratur
Kraak,M.-J. och Brown, A.: Web Cartography
Kurskompendium

Poängsatta delmoment

Kod: 0107. Benämning: Skriftlig examen.
Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig examen (behandlar hela kursen).

Kod: 0207. Benämning: Projekt.
Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Skapad karttjänst, projektrapport och muntlig redovisning.